Fern Phegopteris connectilis

Common Name: Connectilis